1

سائي زمين کي گاھ واري زمين کي ڏيڻ سان واهه جي گاهه